ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Proces Optimisten: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Webprint Solutions handelend onder de naam “Proces Optimisten”, gevestigd aan de K. van Dijkstrjitte 14 te Dokkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01179468;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Proces Optimisten een overeenkomst is aangaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Proces Optimisten;
d. training: de fysieke en online training en fysieke en online coachingssessie die door Proces Optimisten wordt verzorgd;
e. lid: de natuurlijke persoon werkzaam voor de klant die deelneemt aan de training dan wel diegene ten behoeve van wie de klant met Proces Optimisten de overeenkomst is aangegaan;
f. website: de websites www.procesoptimisten.nl en leden.procesoptimisten.nl die door Proces Optimisten worden beheerd;
g. materialen: alle door Proces Optimisten in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde adviezen, teksten, afbeeldingen, foto’s en video’s en andere materialen en elektronische bestanden;
h. content: alle content die de klant via de website verspreidt;
i. medewerker: de natuurlijke persoon die namens Proces Optimisten de overeenkomst uitvoert.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Proces Optimisten tot stand gekomen overeenkomsten en op deelname aan de training.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant.
2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Proces Optimisten vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Proces Optimisten niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Proces Optimisten in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Proces Optimisten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Proces Optimisten zijn vrijblijvend.
3.2. Proces Optimisten kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door de klant verstrekt is. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie aan Proces Optimisten heeft verstrekt.
3.4. Vermelde prijzen en (uur)tarieven zijn exclusief BTW.
3.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Proces Optimisten daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Proces Optimisten niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat:
a. de klant succesvol het inschrijfproces via de website heeft doorlopen;
b. de klant de offerte of overeenkomst van Proces Optimisten heeft ondertekend en aan Proces Optimisten heeft geretourneerd;
c. de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Proces Optimisten.
4.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het inschrijven heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
4.3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Proces Optimisten de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Proces Optimisten heeft ontvangen, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Proces Optimisten.

Artikel 5. Looptijd van de overeenkomst en opzegging
5.1. Indien de klant een abonnement bij Proces Optimisten afsluit, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. De klant kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5.2. De overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Annuleert de klant de overeenkomst waarbij fysieke en online trainingen worden gegeven, dan geldt hetgeen opgenomen in artikel 6.

Artikel 6. Annulering door de klant
6.1. Indien de klant de overeenkomst die is aangegaan voor de bepaalde tijd waarbij fysieke en online trainingen worden gegeven 2 weken of korter voor de aanvang van de training annuleert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:
a. bij annulering 2 weken of korter en langer dan 1 week voor aanvang van de training: 50% van de totale kosten voor de overeenkomst;
b. bij annulering 1 week of korter voor aanvang van de training: 100% van de totale kosten voor de overeenkomst.
6.2. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
6.3. De annuleringskosten worden, voor zover mogelijk, verrekend met het bedrag dat de klant aan Proces Optimisten reeds betaald heeft.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1. Proces Optimisten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De honorering van Proces Optimisten is niet afhankelijk van het resultaat.
7.3. Indien de medewerker wegens ziekte of een andere omstandigheid geen werkzaamheden voor de klant kan uitvoeren, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld. In een dergelijk geval zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.
7.4. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen Proces Optimisten en de klant een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering. Een vermelde uitvoeringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant
8.1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het lid de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, die op het lid betrekking hebben, in acht neemt.
8.2. Indien door Proces Optimisten in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door Proces Optimisten in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8.3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Proces Optimisten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Proces Optimisten worden verstrekt.
8.4. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
8.5. De klant is gehouden Proces Optimisten onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.6. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van de leden.
8.7. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Proces Optimisten heeft voldaan of onrechtmatig jegens Proces Optimisten handelt, dan heeft Proces Optimisten het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Proces Optimisten het recht zijn werkzaamheden op te schorten.

Artikel 9. Fysieke training
9.1. Indien het lid zich misdraagt tijdens een training of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan heeft Proces Optimisten het recht de training voortijdig te beëindigen dan wel het lid de toegang tot de training te ontzeggen. De prijs voor de training blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Proces Optimisten op vergoeding van eventuele schade.
9.2. Van het lid wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de training.
9.3. Het onder invloed zijn van drank of drugs gedurende de training is niet toegestaan.
9.4. Tijdens de training dient het lid niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, berichten, of e-mailberichten, tenzij het lid daarvoor van Proces Optimisten toestemming heeft gekregen.
9.5. Het is zonder voorafgaande toestemming van Proces Optimisten niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een training.
9.6. Indien Proces Optimisten de training niet kan verzorgen, bijvoorbeeld wegens ziekte van de medewerker, dan stelt Proces Optimisten de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal Proces Optimisten op zoek gaan naar een vervanger. Kan Proces Optimisten niet tijdig zorgdragen voor een vervanger, dan zal de training in overleg met de klant verplaatst worden naar een andere datum.

Artikel 10. Inloggegevens
10.1. Het lid dient zijn inloggegevens van de website niet aan derden te verstrekken of op enige wijze met derden te delen. Inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Het lid dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van het lid, dan kan Proces Optimisten daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
10.2. Indien het lid constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient het lid Proces Optimisten daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 11. Website en gebruiksvoorwaarden
11.1. Proces Optimisten garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
11.2. Proces Optimisten is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
11.3. Bij gebruik van de website dient het lid zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
11.4. Het is het lid niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
11.5. Het is het lid niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Proces Optimisten of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
11.6. Het lid zal geen content op de website plaatsen die:
a. in strijd is met nationale en/of internationale wet- en regelgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de (intellectuele eigendoms)rechten van derden schendt;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, gewelddadige, racistische, opruiende, haatdragende uitingen;
f. vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt, zoals maar zeker niet beperkt tot, privé gegevens van natuurlijke personen en bedrijfsgevoelige informatie van de klant.
11.7. Het is het lid niet toegestaan de website voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de website aan het lid ter beschikking is gesteld.
11.8. Proces Optimisten kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verspreiden van gegevens door leden via de website.

Artikel 12. Facturatie en betaling
12.1. Facturatie voor de eenmalige online training geschiedt vooraf.
12.2. Facturatie voor het abonnement geschiedt maandelijks, per 3 maanden of jaarlijks vooraf. In een dergelijk geval geschiedt betaling middels automatische incasso waarvoor de klant een sepa machtiging (digitaal) ondertekent.
12.3. Facturatie voor de overeenkomst waarbij fysieke en online trainingen worden gegeven geschiedt vooraf of in termijnen.
12.4. Facturatie voor werkzaamheden waarbij partijen een uurtarief zijn overeengekomen geschiedt maandelijks achteraf.
12.5. Indien betaling niet middels automatische incasso geschiedt, dan dient de klant het factuurbedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen.
12.6. Indien er sprake is van een elektronische betaling via de website, dan heeft Proces Optimisten passende beveiligingsmaatregelen genomen om deze betaling veilig te laten verlopen.
12.7. Bij niet of niet-tijdige betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de klant.
12.8. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1. Proces Optimisten behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten.
13.2. Proces Optimisten is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de materialen.
13.3. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Proces Optimisten, de materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
13.4. Handelt de klant of het lid in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Proces Optimisten, dan is de klant dan wel het lid aansprakelijk voor alle schade die Proces Optimisten daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 14. Klachten
14.1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden en/of over de training dienen door de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail aan Proces Optimisten te worden gemeld.
14.2. De klant dient Proces Optimisten de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Proces Optimisten overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Proces Optimisten erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
14.3. Indien Proces Optimisten de klacht van de klant gegrond acht, dan zal de klant Proces Optimisten in de gelegenheid stellen de overeenkomst alsnog correct na te komen. In het geval dat het alsnog nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal Proces Optimisten slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Proces Optimisten kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
b. enige daad of nalatigheid van de klant of van het lid.
15.2. Proces Optimisten kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het lid via de website bedrijfsgevoelige informatie van de klant verspreidt.
15.3. Proces Optimisten is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de inschrijfmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
15.4. Proces Optimisten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan het lid die verband houdt met het volgen of gevolgd hebben van een training.
15.5. Het lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, zijn eigen gedrag en de consequenties hiervan.
15.6. Proces Optimisten is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door het lid van de inhoud van de training.
15.7. Proces Optimisten is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
15.8. Proces Optimisten kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Proces Optimisten verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
15.9. Proces Optimisten is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
15.10. Indien Proces Optimisten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Proces Optimisten beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Proces Optimisten gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Proces Optimisten beperkt tot het factuurbedrag van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die in rekening is gebracht aan de klant in de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
15.11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor direct schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Proces Optimisten.
15.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Proces Optimisten vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Proces Optimisten kan aanwenden.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: weersinvloeden; natuurrampen; verkeersbelemmeringen; oorlog; terrorisme; brand; diefstal; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; overheidsmaatregelen; ziekte van de medewerker.
16.2. Proces Optimisten heeft het recht gedurende de periode dat de overmachtssituatie duurt de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
16.3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan stelt Proces Optimisten de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 17. Ontbinding van de overeenkomst
17.1. Proces Optimisten is gerechtigd om de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien:
a. de klant in staat van faillissement wordt verklaard;
b. de klant surseance van betaling aanvraagt;
c. de klant overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. de klant onder curatele wordt gesteld;
e. de klant jegens Proces Optimisten niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden;
f. de medewerker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt blootgesteld aan een gevaarlijke situatie en/of indien een gevaarlijke situatie voor de medewerker dreigt te ontstaan.
17.2. Voorts is Proces Optimisten bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Proces Optimisten op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Proces Optimisten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
17.4. Proces Optimisten behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie die door een lid via de website verspreid is, valt niet onder de geheimhoudingsplicht en kan niet aangemerkt worden als vertrouwelijke informatie.
18.2. Indien Proces Optimisten – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Proces Optimisten zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Proces Optimisten niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
18.3. Persoonsgegevens worden voor Proces Optimisten verwerkt in overeenstemming met zijn privacy statement die op de website staat.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op iedere overeenkomst tussen Proces Optimisten en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Proces Optimisten zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Proces Optimisten is gelegen.