Privacy statement

 

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Proces Optimisten: de gebruiker van dit privacy statement: Webprint Solutions handelend onder de naam “Proces Optimisten”, Proces Optimisten gevestigd aan de K. van Dijkstrjitte 14 te Dokkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01179468;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de oefening van zijn beroep op zijn bedrijf die met Proces Optimisten een overeenkomst is aangaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Proces Optimisten en de klant;
d. website: de websites www.procesoptimisten.nl en leden.procesoptimisten.nl die door Proces Optimisten worden beheerd;
e. betrokkene: de natuurlijke persoon werkzaam bij of voor de klant van wie persoonsgegevens worden verwerkt dan wel de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een betrokkene geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Proces Optimisten is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Proces Optimisten volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
2.2. Proces Optimisten gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking
3.1. Proces Optimisten verzamelt en verwerkt de volgende gegevens: bedrijfsnaam van de klant, contactpersoon bij de klant (voornaam, achternaam en geslacht), de natuurlijke personen die de klant aanmeldt voor een training (voornaam, achternaam en geslacht) adres van de klant, e-mailadres van de klant, telefoonnummer van de klant en betaalgegevens van de klant.
3.2. Proces Optimisten verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:

a. E-mailadres, bedrijfsnaam, voor- en achternaam en telefoonnummer: het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de klant/betrokkene;

b. Voor- en achternaam en e-mailadres: om een account aan te maken voor de betrokkene op de website;

c. Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres en e-mailadres: het tot stand komen van de overeenkomst;

d. Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer: het onderhouden van een klantrelatie met de klant/betrokkene;

e. Geslacht: om de betrokkene te kunnen aanspreken met “mevrouw” of “meneer”;

f. E-mailadres en telefoonnummer: om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;

g. Bedrijfsnaam, voor- en achternaam en adres: het voldoen aan administratieve plichten;

h. Voornaam en e-mailadres: om de klant/betrokkene op de hoogte te houden van nieuws over Proces Optimisten;

i. Betaalgegevens: het afhandelen van de betaling.

3.3. De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele verplichting. Indien de klant bij het inschrijven voor een training via de website dan wel bij het op enige andere wijze tot stand komen van de overeenkomst niet de gevraagde gegevens verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen.
3.4. Proces Optimisten zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
3.5. Proces Optimisten verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Proces Optimisten streeft naar minimale gegevensverwerking.
3.6. Proces Optimisten zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
3.7. Het telefoonnummer van de klant wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens
4.1. Proces Optimisten zal de persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Artikel 5. Versturen van nieuwsbrieven
5.1. Indien de klant daarvoor voorafgaande uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, worden naar het door de klant opgegeven e-mailadres emails door Proces Optimisten gestuurd. In deze emails staat informatie over de dienstverlening van Proces Optimisten.

Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven
6.1. De klant kan zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrieven.
6.2. Afmelden voor nieuwsbrieven kan op de volgende wijzen:
a. door een e-mail te sturen naar administratie@procesoptimisten.nl met het verzoek zijn e-mailadres te verwijderen uit de mailinglijst van Proces Optimisten;
b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
6.3. In elke nieuwsbrief welke naar de klant wordt gestuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.
6.4. Indien de klant zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrieven, dan zal Proces Optimisten zo spoedig mogelijk het e-mailadres van de klant uit zijn mailinglijst verwijderen.

Artikel 7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1. Proces Optimisten zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Proces Optimisten daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
7.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
7.3. Indien Proces Optimisten een derde partij inschakelt voor het verwerken van persoonsgegevens, dan sluit Proces Optimisten met deze derde partij een verwerkingsovereenkomst.

Artikel 8. Website bezoek en cookies
8.1. Proces Optimisten gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. Proces Optimisten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert, dat een klant zich via de website kan inschrijven en dat de betrokkene ingelogd kan blijven op de website. Proces Optimisten plaatst cookies voor analytische doeleinden. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op de privacy van de betrokkene. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld.
8.2. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.
8.3. Externe partijen gebruiken mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van de website en gebruiken deze gegevens elders op het internet voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties (Facebook Pixel). Via de website http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren kan de betrokkene wel of geen surfgedrag gebaseerde advertenties van bepaalde individuele bedrijven “aan” of “uit” zetten.

Artikel 9. Corrigeren van gegevens
9.1. Op verzoek verleent Proces Optimisten aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Proces Optimisten van hem bijhoudt en verstrekt Proces Optimisten de betrokkene een kopie van deze gegevens. Verder biedt Proces Optimisten de betrokkene de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Proces Optimisten van hem bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Proces Optimisten worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Proces Optimisten. Proces Optimisten reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
9.2. Indien Proces Optimisten op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert of verwijdert, dan stelt Proces Optimisten de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 10. Contact
10.1. Voor vragen over de wijze waarop Proces Optimisten gegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die Proces Optimisten van de betrokkene verwerkt of het verzoek tot wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de betrokkene, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Proces Optimisten.

Contactgegevens:
Proces Optimisten
K. van Dijkstrjitte 14
9103 NS Dokkum
e-mail: administratie@procesoptimisten.nl

Artikel 11. Beveiligingsmaatregelen
11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Proces Optimisten verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
11.2. Gegevens die via de website aan Proces Optimisten worden verstrekt, worden middels een beveiligde webomgeving opgeslagen.

Artikel 12. Privacy beleid van derden
12.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Proces Optimisten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de klant/betrokkene het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen.

Artikel 13. Wijzigingen
13.1. Proces Optimisten behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Proces Optimisten raadt de klant/betrokkene aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Artikel 14. Datalek
14.1. Indien zich bij Proces Optimisten een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Proces Optimisten daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
14.2. Indien er sprake is van een datalek bij Proces Optimisten dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Proces Optimisten de klant en de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15. Klacht indienen
15.1. Indien de klant/betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Proces Optimisten niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de klant/betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.